Konkurs przedmaturalny

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SZKOLNY

konkurs online w rozwiązywaniu zadań maturalnych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

format indywidualny lub szkolny

Edycja 2019.grudzień

Matematyka

Listopad - Grudzień 2019

Język angielski

Listopad - Grudzień 2019

Fizyka

Listopad - Grudzień 2019

Chemia

Listopad - Grudzień 2019

Konkurs przedmaturalny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Konkurs przedmaturalny jest skierowany do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego. Swoim zakresem obejmuję wskazane przez Organizatora Konkursu zagadnienia i wymagania maturalne dla wybranego przedmiotu. Zadania konkursowe są przygotowane przez doświadczonych nauczycieli, autorów zadań dla CKE oraz czynnych egzaminatorów OKE. Wyniki konkursu mogą posłużyć dodatkowym nieformalnym sprawdzianem przed egzaminem ósmoklasisty. Dla nauczycieli i opiekunów grup szkolnych jest to doskonała forma pozaszkolnej aktywności.

Konkurs jest realizowany w formacie indywidualnym i jako konkurs szkolny. Szczegółowy harmonogram i lista przedmiotów jest określona przed poszczególne Edycję Konkursu.

Laureaci Konkursu zostaną odznaczeni e-Dyplomami. Udział w konkursie zostanie potwierdzony e-Certyfikatem jak dla uczniów tak i dla koordynatorów szkolnych. Uczestnicy oraz koordynatorzy szkolni Konkursu w ramach Inicjatywy Aktywni Online mogą dodatkowo zostać wyróżnieni za aktywność w Konkursie.

Organizatorem Konkursu jest Fundacja "Obywatele Aktywni Online" i jest reprezentowany przed Koordynatora Konkursu.

Nauczyciel lub opiekun, który zarejestruje grupę szkolną, zostaje zarejestrowany jako koordynator szkolny Konkursu. W ramach jednej szkoły może być zarejestrowana dowolna ilość grup. W ramach etapu szkolnego ranking konkursowy zostanie określony dla wszystkich uczniów szkoły łącznie.

Udział w Konkursie jest możliwy w roli uczestnika Konkursu lub koordynatora szkolnego Konkursu. Każdy uczestnik Konkursu ma możliwość udziału w etapie indywidualnym Konkursu oraz w etapie szkolnym, jeśli zostanie zgłoszony na liście grupy szkolnej.

Dla wykonania zadań konkursowych jest niezbędne posiadanie komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego (tablet, smartfon) z zainstalowaną przeglądarka internetową i dostępem do sieci Internet. Zalecamy po aktywacji konta uczestnika Konkursu wykonanie zadań testowych w celu weryfikacji kompatybilności urządzeń i oprogramowania. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne zaistniałe w trakcie wykonywania zadań konkursowych.

Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie aktywnego konta "Cloud ID" oraz statusu uczestnika lub koordynatora szkolnego Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Obywatele Aktywni Online". Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie Polityką Prywatności, akceptacja której jest obowiązkowa.

Uczestnicy Konkursu są oceniani w ramach etapu indywidualnego i etapu szkolnego.

Etap indywidualny:

e-Dyplom I stopnia - dla uczestników Konkursu, którzy uzyskają wynik znajdujący się w 5% najlepszych wynikach z pośród wszystkich uczestników Konkursu.
e-Dyplom II stopnia - dla uczestników Konkursu, którzy uzyskają wynik znajdujący się w 10% najlepszych wynikach z pośród wszystkich uczestników Konkursu.
e-Dyplom III stopnia - dla uczestników Konkursu, którzy uzyskają wynik znajdujący się w 20% najlepszych wynikach z pośród wszystkich uczestników Konkursu.

Etap szkolny:

e-Dyplom I stopnia - najlepszy wynik w szkole.
e-Dyplom II stopnia - drugi wynik w szkole.
e-Dyplom III stopnia - trzeci wynik szkole.

Koordynator szkolny w porozumieniu z Koordynatorem Konkursu na podstawie wyników otrzymanych w etapie indywidualnym określa zasady kwalifikacji do etapu szkolnego. Zalecane jest uzyskanie co najmniej 50% w etapie indywidualnym.

Koordynator szkolny ustala ranking szkolny, zalecane jest uwzględnienie wyniku w etapie indywidualnym.

Wszystkie kwestę sporne są rozstrzygane przez Kapitule Konkursu powołaną przez Organizatora Konkursu. Decyzje Kapituły Konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.